Kontakt:

 

Ing. Juraj Veselko

Telefón: 0904 891 726

 

Úvodná stránka

 

Vítam Vás na mojej osobnej stránke www.znalec-zilina.sk. Vykonávam odbornú činnosť ako znalec (súdny znalec) v odbore Stavebníctvo v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností. Vyhotovujem znalecký posudok na byt, rodinný dom, pozemok, priemyselné stavby, sklady a ostatné nehnuteľnosti.

 

Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

 

Znalecký posudok vypracovávam pre konkrétny účel (právny úkon - podľa Vašej požiadavky). Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.:

· dedičské konanie,

· záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke),

· prevod nehnuteľnosti,

· nepeňažný vklad do spoločnosti,

· zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,

· ohodnotenie zložiek podnikov,

· vyporiadanie (vysporiadanie) bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,

· iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď..).

 

 

Ako znalec stanovujem hodnotu rôznych nehnuteľností:

· rodinný dom, chata, chalupa,

· pozemok (podľa charakteru),

· byt, nebytové priestory,

· stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobná hala, prevádzkové priestory..),

· areály (výrobné, poľnohospodárske,..),

· príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,..).

 

Znalecký posudok vypracovávam na základe vašich podkladov dodaných objednávateľom. Objednávateľ poskytuje najmä dokumenty preukazujúce vlastníctvo nehnuteľnosti (list vlastníctva, katastrálna mapa, prípadne geometrický plán), vek a účel využívania nehnuteľnosti (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ..) a iné doklady.

 

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie znaleckého posudku ma kontaktujte na doleuvedenom tel. čísle:

 

Kontakt:

 

Ing. Juraj Veselko

Telefón: 0904 891 726

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Veselko

 

Znalec - znalecký posudok pre vaše nehnuteľnosti